Referater

ÅRSMØTE REFERAT FOR HOLMESTRAND BÅTFORRENING 2018
Årsmøte ble gjennomført på Båthuset mandag 5.mars 2018, kl. 19.00 det var
totalt 29 medlemmer inklusive styret til stede.
Leder Lars Teige åpnet møte og ønsket velkommen.
Innkalling.
Innkallingen ble godkjent, uten anmerkninger.
Valg av møteleder.
Lars Teige ble valgt som møteleder.
Valg av referent.
Knut E Rasmussen ble valgt som referent
Årsberetning
Styrets årsberetning ble opplest og godkjent uten merknader
Regnskap og budsjett
Regnskapet for 2016 ble gått igjennom, enkelte poster ble det ytterligere
informert om, og det ble godkjent av årsmøte uten merknader.
Regnskapet viste et overskudd på kr.63 848,26 mot et budsjett på et
underskudd på kr. 12.500,-
Balansen viser en egenkapital på kr.3.096.561,58.
Regnskapet ble godkjent av årsmøte.
Valg:
Styret har i 2016 bestått av følgende:
Lars Teige, leder, på valg.
Henning Langsrud, nestleder, ikke på valg.
Ivar Valset, kasserer og regnskap, ikke på valg.
Knut Erik Rasmussen, sekretær, på valg.
Runar Lundhaug, styremedlem, på valg
Roar Mathisen, varamedlem, på valg
Per Lia, varamann, på valg

Valgkomiteen har bestått av Tore Aaserud og Halvar R Larsen.
Valgkomiteen har foreslått følgende:
Geir Farnes, leder
Stein Eriksen, sekretær.
Runar Lundhaug, styremedlem.
Roar Mathisen, varamedlem.
Bendik Farnes, varamedlem.
Valgkomiteens innstilling ble ikke valgt av årsmøte, da det kom benke
forslag på Roy Marthinsen som leder, det ble skriftlig avstemming mellom,
Geir Farnes og Roy Marthinsen, Roy vant avstemningen, 17 mot 11 og en
blank stemme.
Tellekorpset bestod av Gunn Mathisen og Linda Langsrud.
Stein Eriksen trakk sitt kandidatur, Knut Erik Rasmussen ble da valgt som
sekretær da det kom benkeforslag på ham.

Nytt styre blir da som følger;
Roy Marthinsen, Leder 2år.
Henning Langsrud, Nestleder 1år.
Knut Erik Rasmussen, sekretær 2år.
Ivar Valset, kasserer og regnskap 1år.
Runar Lundhaug, styremedlem 1år.
Roar Mathisen, varamedlem 1år.
Bendik Farnes, varamedlem 1år.

Valgkomite2018:
Ny valgkomite ble valgt og består av;
Lars Teige og Per Lia
Revisorer2018:
Tom Amundsen og Ove Kristiansen.

Innkommende forslag:
Det var ingen innkommende forslag.
Møtet avsluttet kl. 20:00

Holmestrand 05.03.2018.
Knut E Rasmussen
referent