Vedtekter

Vedtekter for Holmestrand Båtforening
§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Holmestrand Båtforening og dens initialer er HB. Foreningen er stiftet 21. juni 1918.


§2 Formål
Holmestrand Båtforenings formål er å samle båtinteresserte i arbeid for seg.
Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i båthavner og opplagsplasser
Samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver
Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuell oppgaver innen rammen for formålet. HB skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være til medlemmenes gavn.


§ 3 Medlemmer
Enhver båtinteressert kan bli medlem av HB når han godtar foreningens vedtekter og betaler den kontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er over 67 år kan etter søknad fritas for kontingent.
Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen kan etter enstemmig innstilling av styret innvoteres om æresmedlemmer.

§4 Kontingent
Årskontingenten følger kalenderåret. Fjorårets innbetaling av kontingent gir stemmerett på årsmøtet, da årets kontingent først blir innkrevd i mars/april. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§5 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Medlemmene innkalles med 14- dagers varsel ved annonsering eller skriftlig innkalling
Gjennom lokalpressen og på Holmestrands Båtforenings hjemmesider.. Innkallingen skal inneholde fortegnelse over styrets sammensetning , varamenn, komiteer og revisorer, samt navn , adresse og telefon-nummer til valgkomiteens formann.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst 7 dager før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding
Regnskap
Avvende overskudd /inndekning av underskudd
Innkommende forslag
Vedtektsendringer
Fastsette kontingent
Godkjenne budsjett
Valg: Leder, nestleder, kasserer, og sekretær, velges for 2 år, dog slik at første gang uttrer nestleder og sekretær etter et år.
Et styremedlem , to varamedlemmer velges hvert år
For å kunne avgi stemme i Holmestrand båtforening kreves det personlig oppmøte.
Alle vedtak krever simpelt flertall.
Vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

§6 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan når det finner det nødvendig og skal når minst 1/5 del av medlemmene forlanger det , med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandles innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer med 8-dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.


§7 Styret
Leder har den daglige ledelse av foreningen . Nestleder skal fungere som leder når denne har forfall.
Kasserer fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper.
Styret kan oppnevne andre komiteer og utvalg samt ansette lønnede funksjonærer innenfor budsjettrammen.


§8 Vinteropplag
Vinteropplagsplassen skal ryddes hvert år og medlemmer og andre som benytter plassen må etterkomme ordensregler som plasskomiteen setter opp. Opplagsavgiften oppkreves før oppsetting.
Rett til opplagsplass prioriteres på lik linje med tildelingsreglene for båtplasser i Holmestrand.
Styret fastsetter priser for opptak og vinteropplag


§9 Utmelding/sammenslåing
Innmelding eller utmelding av en krets , et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§10 Ekskludering
Hvis vedtektene ikke overholdes kan de som gjør seg skyldig av brudd ekskluderes av styret.

§11 Oppløsning.
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak på ordinært årsmøte samt etterfølgende ekstraordinært årsmøte. Som avholdes minimum 14 dager og maksimum 30 dager etter det ordinære årsmøtet. *Vedtak om oppløsning må treffes med 2/3 flertall blant frammøtte og stemmeberettigede medlemmer. Når foreningen er besluttet oppløst skal årsmøte velge et avviklingsstyre som trer i stedet for styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid . For øvrig gjelder § 7 om styret virksomhet også for avviklingsstyret.
Foreningens virksomhet kan fortsette under avviklingen i den utstrekning det er ønskelig for en hensiktsmessig gjennomføring av avviklingen. Avviklingsstyret skal lage en fortegnelse over forenings eiendeler, rettigheter og forpliktelser og gjøre opp balanse med henblikk på avviklingen. Fortegnelse over balansen skal i revidert stand legges ut i foreningens lokaler til ettersyn av medlemmene. Avviklingsstyret skal sørge for at forenings forpliktelser dekkes . Avviklingsstyret skal for øvrig utarbeide forslag til anvendelse av foreningens eiendeler. Avvikling-styrets fortegnelse over eiendeler og balanse samt forslag til anvendelse av foreningens eiendeler skal fremlegges for godkjenning på ekstraordinært årsmøte som også treffe beslutning om endelig oppløsning.

§ 12. Holmestrand Båtforening eier «Båthuset» i Weidemannsgate 13.
Båthuset bestyres i det daglige av en husvert. Styret i Holmestrand Båtforening bestemmer utleietakster både for medlemmer samt ikke medlemmer, samt annen forvaltning av Båthuset som utleie til restaurant mm.

§13 Holmestrand Båtforening eier Holmestrand Småbåthavn DA
Sammen med Holmestrand Seilforening med en eierprosent på 50% til hver forening.
Styret i Holmestrand Båtforening oppnevner 3 styremedlemmer fra Holmestrand Småbåthavn.

§14. Kommersielle interesser
Styremedlemmer i Holmestrand Båtforening kan ikke ha kommersielle interesser nært tilknyttet Holmestrand Havn.
Dersom styremedlemmer får slike interesser i styreperioden må de erstattes med varamann.

Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtet den 7 mars 1980 og trer i kraft fra samme dato.
Endret på årsmøtet 13 februar 1988, 15. februar 2003, 25 mars 2006 og 31. mars 2007 2. mars 2013 og 12. februar 2014, feburuar 2015, februar 2020

Holmestrand Båtforening
Postboks 130
3080 Holmestrand