Bilder

Holmestrand - Byhavna

Byhavna

Holmestrand - Hagemann

Hagemann Båthavn

Holmestrand Båtforenings Klubbhus “Båthuset”